Finanční podpora spolku Indigo Děčín, z.s.

Děkujeme, že nás podporujete! 


Impreuna e.V. Pirna a Klaus Fiedler (člen SPD AG Euroregiony Elbe-Labe)

Ústecký kraj každoročně podporuje spolek Indigo Děčín, z.s. prostřednictvým malých a velkých dotačních programů a je hlavním finančním podporovatelem spolku.


Finanční podpora pro nadané děti a mládež

2020 

Indigo Děčín, z.s. - Centrum dětí a mládeže Kamarád v Děčíně 32 ve spolupráci se Zásilkovna s.r.o. Praha tímto vyhlašuje možnost podání žádosti pro zájemce o finanční podporu pro nadané děti a mládež ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v oblasti vzdělávání, kultury a sportu, a to pro oblast žadatelů městské části Děčín 32 - Boletice nad Labem.

Komu je podpora určena:
Finanční podpora je určena pro nadané děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, které jsou nadané v oblasti studia, kultury nebo sportu. Žádosti o finanční podporu pro děti a mládež do 18 let podávají jejich zákonní zástupci.

Forma podání žádosti o finanční podporu:
Žádost se podává volnou písemnou formou, kde žadatel uvede své jméno, věk, adresu, telefonní kontakt a náležité odůvodnění, na co a v jaké výši finanční podporu požaduje. Písemnou žádost o finanční podporu je třeba doručit osobně do Centra dětí a mládeže Kamarád na adresu Míru 152, 407 11 Děčín 32 - Boletice nad Labem řediteli zařízení p. Miroslavu Grajcarovi, a to v zalepené obálce. Obálku označte slovem "Žádost."

Finanční podpora se může použít na:

Oblast podpory kultury:
- U žáků ZŠ na úhradu poplatku ZUŠ na celý školní rok, nákup hudebního nástroje, výtvarných potřeb, dopravu MHD na cestu do ZUŠ a zpět, úhradu poplatků v tanečních souborech (pokud je vyžadována) apod.

Oblast podpory vzdělávání:
- U žáků SŠ, SOU a VŠ na nákup studijních pomůcek, jako je např. notebook, nebo PC sestava, nákup učebnic a dalších školních pomůcek a studijních materiálů. Rozhodující jsou dobré studijní výsledky a pravidelná školní docházka, které musí žadatel dokládat spolku Indigo Děčín, z.s. vždy jednou za půl roku (Vysvědčení).

Oblast podpory sportu:
- Možnost úhrady registračních poplatků ve sportovních organizacích (pokud je registrační poplatek vyžadován), nákup sportovního vybavení (např. sportovní obuv, rukavice, dresy pro jednotlivce apod.)

Podmínky získání finanční podpory :
O získání finanční podpory pro nadané děti a mládež v oblasti kultury, vzdělávání a sportu bude rozhodovat tříčlenná schvalovací komise. Spolek Indigo Děčín, z.s. si vyhrazuje právo nepodpořit ty žadatele, kteří ve své žádosti náležitě neodůvodní potřebu finanční podpory žadatele. V případě schválení finanční podpory bude s žadatelem sepsána Smlouva o finanční podpoře s uvedeným účelem podpory, její výší a podmínkami čerpání finanční podpory. Na finanční podporu není právní nárok a schvalovací komise si vyhrazuje právo v případě nejasností žádost nepodpořit.

Celková alokace finančních prostředků určených k přerozdělení v roce 2022/2023 činí 50 000,- Kč.

Termín podání žádosti:
Žádost o podporu je možné podat kdykoliv v průběhu roku 2022/2023, pokud nebude alokace finančních prostředků vyčerpána.


Více informací je možné získat v Centru dětí a mládeže Kamarád v Děčíně 32 u p. Miroslava Grajcara, nebo na tel. č. 731 105 424, nebo na e-mail: miroslav.grajcar@seznam.cz

Podpora byla ukončena.