Terénní programy

Působíme v rámci celého statutárního města Děčín

Terénní programy jsou financovány ze státního rozpočtu prostřednictvím Ústeckého kraje a část kapacit služby je placena z projektu Terénní program v sociálně vyloučených lokalitách statutárního města Děčín, reg. č.: CZ.03.02.01/00/22_018/0001023, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.


ZÁSADY (principy) SOCIÁLNÍ SLUŽBY


Zásady terénní sociální služby (dále jen zásady) vychází z obecných principů sociální služby, které specifikovala pracovní skupina České asociace Streetwork. Zásady plně respektují a jsou v souladu s Interními směrnicemi spolku Indigo Děčín, z. s., Listinou základních práv a svobod a Etickým kodexem spolku Indigo Děčín, z. s. Porušení těchto zásad pracovníkem bude řešeno dle předpisu Interních směrnic.

Tyto zásady jsou zveřejněny v prostorách kanceláře terénních sociálních pracovníků, na viditelném místě a jsou formulovány takovým způsobem, aby byly pro uživatele služby srozumitelné.

1. BEZPLATNOST

Poskytované sociální služby jsou ZDARMA.

2. MOŽNOST ANONYMITY

Uživatelé služeb mají možnost využívat služby anonymně, tedy bez uvedení osobní údajů.

3. MLČENLIVOST

Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, které se dozvědí
o uživatelích služby při výkonu sociální práce. Výjimkou je oznamovací povinnost ze zákona.

4. DOBROVOLNOST

Nikdo není nucen nedobrovolně využívat nabízené služby. Uživatelé služeb je využívají na základě vlastní iniciativy, v souladu se svými zájmy a potřebami. Sociální služba a veškeré činnosti s ní spojené jsou poskytovány pouze s informovaným souhlasem uživatele.

5. ROVNOST

Poskytuje služby bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, barvy pleti, víry
a náboženství, politického smýšlení, sexuální orientace, majetku nebo společenského postavení.

6. PARTNERSTVÍ A RESPEKTOVÁNÍ VOLBY UŽIVATELE SLUŽBY

Pracovníky jsou vytvářeny podmínky pro partnerský přístup, je respektována volba uživatele služeb s právem na přiměřené riziko. Uživatel je pro pracovníky partnerem, který může mít svůj názor a jehož rozhodnutí je závazné. Klient má právo na odstoupení nebo ukončení spolupráce, má právo na stížnost, má právo na změnu klíčového pracovníka.

7. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Pracovníci respektují jedinečnost uživatelů služby a motivují je k aktivnímu přístupu překonávat problémy vlastními silami. Základem plánování služby jsou individuální plány, představy, potřeby a přání uživatele, na něž navazuje funkční systém individuálního plánování s klíčovým pracovníkem.

8. BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

Služby jsou poskytovány v přirozeném, tedy domácím prostředí klienta. Dodržují se pravidla a povinnosti s důrazem na zachování vlastního životního stylu a životní úrovně. TS zabraňuje střetu zájmů mezi pracovníkem a uživatelem (příbuzenské vztahy), respektuje mentalitu a intelekt uživatele (srozumitelně podává informace).

9 ZÁSADA KVALITY

Služby poskytujeme kvalitně proškoleným odborným týmem - pracovníci mají splněn kurz pracovníka v sociální službě, odbornost zajišťuje diplomovaný sociální pracovník, ročně splňují zákonem stanovenou povinnost vzdělávat se v akreditovaných kurzech ve výši 24 hodin.

Kontakt

Adresa: Míru 152 (vhod z ulice Přímá), 407 11, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Telefon: 775 914 052

E-mail: teren.indigodc@seznam.cz

Kontakty na pracovníky

Mgr. Lucie Kremlíková - sociální pracovnice - 771 287 075

Bc. Adéla Srbecká - sociální pracovnice - 778 401 913

Bc. Miroslava Žáková - sociální pracovnice - 771 287 021

Štěpánka Lukešová - pracovnice v sociálních službách - 775 914 218

Andrea Grajcarová - pracovnice v sociálních službách - 771 287 020

Lenka Vondráčková - pracovnice v sociálních službách - 775 913 838

Šárka Malá - pracovnice v sociálních službách - 778 492 013

Petra Vaňková - pracovnice v sociálních službách - 775 913 447

Marie Neumanová - pracovnice v sociálních službách - 777 470 785