KCDM Kamarád

Boletice nad Labem

POSLÁNÍ

  Posláním KCDM Kamarád je poskytovat podporu, pomoc, informace, bezpečný prostor a možnost smysluplného trávení volného času dětem a mladým lidem od 6-26 let, kteří jsou vystaveni sociálním nástrahám a náročnému životnímu období.

CÍLE

PREVENCE - snížit sociální a zdravotní rizika, vyplývají z náročných životních situací, způsobu života a rizikového chování (podpora ZDRAVÍ)

Podpořit autonomii, osobní jedinečnost, zodpovědnost za svůj život, samostatné rozhodování, osvojit si kompetence a dosáhnout nezávislosti na sociální pomoci.

SOCIÁLNÍ ZDRAVÍ - snižovat nežádoucí vlivy sociálního prostředí, podporovat sociální začlenění, prolamovat sociální bariéry, podpořit zdravé vztahy, zvyšovat sociální schopnosti, dovednosti, nadání a žádoucí společenské návyky.

ORIENTACE - orientovat se společensky žádoucím směrem, orientovat se v právech a povinnostech uživatele služby, v sociálním prostředí (v sobě - sebepoznání, v rodinném systému, ve společnosti) a v systému sociální a zdravotní pomoci.

PODPORA, POMOC V KRIZI - zajistit uživatelům služeb podporu, pomoc, podmínky pro zvládání obtížných životních situací a umožnit následnou péči.

AKTIVIZACE - vést uživatele k činorodosti.

ZÁSADY SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 Zásady sociální služby KCDM Kamarád (dále jen zásady) vychází z obecných principů "nízkoprahovosti", který specifikovala pracovní skupina České asociace Streetwork. Zásady NZDM plně respektují a jsou v souladu s Interními směrnicemi Indigo Děčín, z.s. Listinou základních práv a svobod a Etickým kodexem spolku Indigo Děčín, z.s. Porušení těchto zásad pracovníkem bude řešeno dle předpisu Interních směrnic.                                                                                             Tyto zásady jsou jsou zveřejněny v prostorách klubu, na viditelném místě a jsou formulovány takovým způsobem, aby byly pro uživatele služby NZDM srozumitelné.

NÍZKOPRAHOVOST

Služba je realizována tak, aby byla umožněna její maximální dostupnost, ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb.

BEZPLATNOST
Sociální služby KCDM Kamarád jsou poskytovány ZDARMA.

MOŽNOST ANONYMITY
Uživatelé služeb mají možnost využít služby anonymně, tedy bez uvedení osobních údajů.

MLČENLIVOST
Pracovníci zařízení jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, které se dozvědí o uživatelích služby při výkonu sociální práce. Výjimkou je oznamovací povinnost ze zákona.

DOBROVOLNOST
Nikdo není nucen nedobrovolně využívat služby zařízení.Uživatelé služeb je využívají na základě vlastní iniciativy, v souladu se svými zájmy a potřebami.

ROVNOST
Poskytuje služby bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, barvy pleti, víry a náboženství, politického smýšlení, sexuální orientace, majetku nebo společenského postavení.

PARTNERSTVÍ A RESPEKTOVÁNÍ VOLBY UŽIVATELE SLUŽBY
Pracovníky jsou vytvářeny podmínky pro partnerský přístup, je respektována volba uživatele služeb s právem na přiměřené riziko.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Pracovníci respektují jedinečnost uživatelů služby a motivují je k aktivnímu přístupu překonávat problémy vlastními silami.

BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

V centru je bezpečno, dodržují se tady pravidla a povinnosti.

OKRUH OSOB

  Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád poskytuje nízkoprahové sociální služby ohroženým dětem a mládeži z Děčína XXXII. - Boletice nad Labem a spádové oblasti.                                           Okruhem osob, jimž jsou v KCDM Kamarád poskytovány sociální služby, jsou děti a mladí lidé ve věku 6 - 26 let, kteří mohou zažívat nepříznivou sociální situaci jako:

.    konfliktní společenské situace (ve vrstevnických skupinách, v zaměstnání, s učiteli nebo s rodiči - agresivní reakce, nadávky, útoky, ale i podlehnutí manipulaci - navádění kamarádů ke krádeži či podlostem, rvačky s kámoši, dívčí války, strach z rozhovoru s rodiči, nerespektování autorit - neschopnost rozhovoru s nimi apod.)

.    obtížné životní události (problémy v partnerských vztazích, rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, úmrtí v rodině, časté stěhování, školní problémy, umístění a azylovém domě apod.)

.     omezující životní podmínky (přestěhování do azylového domu, stěhování se od rodičů k prarodičům, změna školy či zaměstnání, nedostupnost vzdělání apod.)

.     jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy (závislosti v rodině či jejich blízkém okolí, experimentování s legálními či nelegálními drogami, šikana ve škole či virtuálním světě, šikana na pracovišti apod.)

.     nemohou/nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit nenavštěvují zájmové kroužky, kurzy nebo oddíly a dávají přednost pasivnímu neproduktivnímu trávení volného času (toulky s kamarády - konflikty s nespokojenými dospělými, posedávání na lavičkách - vandalismus, 1. setkání s legálními nebo nelegálními drogami - závislost aj.)

.     jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy (drobná kriminalita - krádeže, sprejerství, vandalismus, aj., sociálně vyloučení jedinci - "outsideři", experimentování s legálními návykovými látkami, násilí, diskriminace, agresivní chování aj.)