KCDM Kamarád

Boletice nad Labem

POSLÁNÍ

Posláním KCDM Kamarád je poskytovat odbornou podporu, pomoc, informace a bezpečný prostor dětem a mladistvým od 6 – 26 let, kteří se nachází v nepříznivé životní situaci, jsou vystaveni sociálním nástrahám, náročnému životnímu období a společensky nežádoucím jevům. KCDM Kamarád poskytuje dětem a mladistvým podmínky pro využití společensky přijatelných volnočasových aktivit a tím zamezuje, či omezuje rizikové chování. Pomáhá dětem a mladistvým zvýšit kvalitu jejich života, posílit jejich zodpovědnost, pracovat na jejich sebepřijetí a zabránit tak jejich sociálnímu vyloučení.

CÍLE

Hlavním cílem KCDM Kamarád je poskytovat své sociální služby dětem a mladistvým, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci nebo jsou takovou situací ohroženi. Usiluje o pozitivní změnu v nepříznivé sociální situaci, zkvalitnění života klientů a jejich začlenění do společnosti. Pomáhá dětem a mladistvým se sebepřijetím a přijímáním základních společenských pravidel. Zároveň chrání širší společnost před rozšířením společensky nežádoucích jevů.

Dlouhodobé cíle služby:

 • Předejít sociálnímu vyloučení dětí a mladistvých.
 • Pomocí nabízených aktivit rozvíjet osobnost dětí a mladistvých, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, se zaměřením na jejich silné stránky.
 • Pomoci dětem převzít odpovědnost za svůj život a naučit se samostatně rozhodovat, rozvíjet jejich sociální dovednosti.
 • Podporovat děti a mladistvé v osvojení žádoucích společenských návyků.
 • Pomoci při zlepšování prospěchu ve škole, vytvářením vhodných podmínek pro vzdělávání.
 • Aktivizovat k plnění životních úkolů a každodenních povinností.
 • Pomoci orientovat se v mezilidských vztazích a prohlubovat je.
 • Nabídnout bezpečný prostor, ve kterém mohou děti a mladiství využít svůj volný čas a vyzkoušet si věci/aktivity, které by neměli možnost jinak vyzkoušet.
 • Poskytnout poradenství, jak využít další dostupné služby, i kde a jak hledat odbornou pomoc.
 • Pomoci klientovi jak trávit volný čas, aniž by ohrožoval své zdraví nebo zdraví svého okolí a nedostával se do konfliktů.
 • Rozvíjet klienta v oblasti navázání kontaktu nejen s pracovníky Centrum KAMARÁD,
 • ale i se svými vrstevníky. Společné vytváření bezpečného prostoru pro sebe i ostatní.
 • Pomoci klientovi v orientaci o zákonech a společenských normách, které souvisejí s jejich sociální situací a odpovídá jeho věku. Klient zná důsledky spojení s jejich nedodržováním.

ZÁSADY SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 Zásady sociální služby KCDM Kamarád (dále jen zásady) vychází z obecných principů "nízkoprahovosti", který specifikovala pracovní skupina České asociace Streetwork. Zásady NZDM plně respektují a jsou v souladu s Interními směrnicemi Indigo Děčín, z.s. Listinou základních práv a svobod a Etickým kodexem spolku Indigo Děčín, z.s. Porušení těchto zásad pracovníkem bude řešeno dle předpisu Interních směrnic.                                                                                             Tyto zásady jsou jsou zveřejněny v prostorách klubu, na viditelném místě a jsou formulovány takovým způsobem, aby byly pro uživatele služby NZDM srozumitelné.

NÍZKOPRAHOVOST

Služba je realizována tak, aby byla umožněna její maximální dostupnost, ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb.

BEZPLATNOST
Sociální služby KCDM Kamarád jsou poskytovány ZDARMA.

MOŽNOST ANONYMITY
Uživatelé služeb mají možnost využít služby anonymně, tedy bez uvedení osobních údajů.

MLČENLIVOST
Pracovníci zařízení jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, které se dozvědí o uživatelích služby při výkonu sociální práce. Výjimkou je oznamovací povinnost ze zákona.

DOBROVOLNOST
Nikdo není nucen nedobrovolně využívat služby zařízení.Uživatelé služeb je využívají na základě vlastní iniciativy, v souladu se svými zájmy a potřebami.

ROVNOST
Poskytuje služby bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, barvy pleti, víry a náboženství, politického smýšlení, sexuální orientace, majetku nebo společenského postavení.

PARTNERSTVÍ A RESPEKTOVÁNÍ VOLBY UŽIVATELE SLUŽBY
Pracovníky jsou vytvářeny podmínky pro partnerský přístup, je respektována volba uživatele služeb s právem na přiměřené riziko.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Pracovníci respektují jedinečnost uživatelů služby a motivují je k aktivnímu přístupu překonávat problémy vlastními silami.

BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

V centru je bezpečno, dodržují se tady pravidla a povinnosti.

OKRUH OSOB

  Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád poskytuje nízkoprahové sociální služby ohroženým dětem a mládeži z Děčína XXXII. - Boletice nad Labem a spádové oblasti.                                           Okruhem osob, jimž jsou v KCDM Kamarád poskytovány sociální služby, jsou děti a mladí lidé ve věku 6 - 26 let, kteří mohou zažívat nepříznivou sociální situaci jako:

.    konfliktní společenské situace (ve vrstevnických skupinách, v zaměstnání, s učiteli nebo s rodiči - agresivní reakce, nadávky, útoky, ale i podlehnutí manipulaci - navádění kamarádů ke krádeži či podlostem, rvačky s kámoši, dívčí války, strach z rozhovoru s rodiči, nerespektování autorit - neschopnost rozhovoru s nimi apod.)

.    obtížné životní události (problémy v partnerských vztazích, rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, úmrtí v rodině, časté stěhování, školní problémy, umístění a azylovém domě apod.)

.     omezující životní podmínky (přestěhování do azylového domu, stěhování se od rodičů k prarodičům, změna školy či zaměstnání, nedostupnost vzdělání apod.)

.     jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy (závislosti v rodině či jejich blízkém okolí, experimentování s legálními či nelegálními drogami, šikana ve škole či virtuálním světě, šikana na pracovišti apod.)

.     nemohou/nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit nenavštěvují zájmové kroužky, kurzy nebo oddíly a dávají přednost pasivnímu neproduktivnímu trávení volného času (toulky s kamarády - konflikty s nespokojenými dospělými, posedávání na lavičkách - vandalismus, 1. setkání s legálními nebo nelegálními drogami - závislost aj.)

.     jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy (drobná kriminalita - krádeže, sprejerství, vandalismus, aj., sociálně vyloučení jedinci - "outsideři", experimentování s legálními návykovými látkami, násilí, diskriminace, agresivní chování aj.)